Legislatíva chovu Európskej fauny

Postup registrácie chránených živočíchov v súlade s § 42 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Platný aj v roku 2018.

Obrázok

Registrácia chovateľa

Vyplniť tlačivo „Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla“ a tlačivo odoslať alebo osobne priniesť na adresu Štátna ochrana prírody, vedecký orgán, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava. (Kancelária vedeckého orgánu SR na adrese sídli na adrese: Bukureštská 4, 812 35 Bratislava, tel.: 02/ 642 839 82)

Pôvod jedincov

Predmetné jedince musia byť jedince odchované v zajatí, musia byť okrúžkované uzavretým a nesnímateľným krúžkom, pričom musia mať platné doklady potvrdzujúce ich pôvod. Takýmto dokladom je na Slovensku vydaný doklad s názvom „Preukaz o pôvode chráneného živočícha“ (ďalej len Preukaz) v Českej republike zasa dokument s názvom „Osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči“ (resp. Osvědčení o vzetí do evidece jedince odchovaného v přímé péči člověka). Úrady v iných krajinách EU, vydávajú doklady podobných názvov a znenia. Doklady zo zahraničia sú nutné, no slúžia len na to, aby mohol príslušný orgán v SR overiť zákonný pôvod chráneného živočícha v zahraničí. Ak sú splnené všetky podmienky registrácie v SR, bude vám vydaný slovenský Preukaz. V prípade slovenských dokladov, sú tieto doklady na Slovensku vydávané obvykle príslušným obvodným úradom životného prostredia v mieste držby jedinca, v iných krajinách to môže byť aj poverené ministerstvo danej krajiny. V každom prípade platí, že doklad je vydávaný na jedinca, ktorého číslo krúžku je uvedené v doklade.

Evidencia jedincov

Na úrade by ste mali dostať aj tlačivo „Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií“. Na úrade vás oboznámia s tým ako budete toto tlačivo postupne vypĺňať. Pracovník ObÚŽP by potom mal navštíviť chovateľa a fyzicky vtáky skontrolovať – preveriť či číslo krúžku sedí s číslom uvedeným v dokladoch.

Ak boli jedince nakúpené v SR

Na ObÚŽP Je potrebné oznámiť to, že sa zmenil majiteľ exemplára živočícha. K žiadosti je nutné priložiť: a) originál dokladu o nadobudnutí exemplára živočícha v SR (faktúra, bloček, alebo Kúpno-predajná zmluva), b) kópiu druhovej karty chráneného živočícha so zapísanými údajmi exemplára, c) Kópiu dokladu o pridelení vášho EČ d) Kópiu Preukazu.

Ak boli jedince nakúpené v zahraničí – napr. v ČR

Je potrebné napísať žiadosť o „vydanie Preukazu o pôvode chráneného živočícha“. K žiadosti je nutné priložiť: a) originál dokladu o nadobudnutí exemplára živočícha v inom členskom štáte EU (faktúra, bloček, alebo Kúpno-predajná zmluva), b) kópiu druhovej karty chráneného živočícha so zapísanými údajmi exemplára, c) kópiu dokladu o pridelení vášho EČ. Tieto dokumenty treba doručiť na ObÚŽP, ktorý na základe tejto žiadosti sám napíše Žiadosť o určenie pôvodu chráneného živočícha na MŽP SR, odbor ochrany prírody a krajiny, nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava. ObÚŽP potom na základe Stanoviska MŽP SR potvrdí pečiatkou a podpisom štatutára „Preukaz o pôvode chráneného živočícha“.

Odchované potomstvo 

Narodené mláďatá, je potrebné zapísať do druhovej karty a znova požiadať o vydanie preukazu o pôvode na všetky mláďatá. Evidencia uzavretým a nesnímateľným krúžkom plne postačuje. Podmienkou je, že niekoľko dní pred krúžkovaním oznámite na ObÚŽP deň krúžkovania. Pracovník ObÚŽP by v ten deň mal prísť k vám osobne za účelom overenia odchovu (bez ohľadu na druh, veľkosť, či mutáciu jedinca). Až v jeho prítomnosti by malo prebehnúť samotné krúžkovanie. Takto odchovaným, zaevidovaným a okrúžkovaným exemplárom budú vystavené „Preukazy o pôvode chráneného živočícha“. Po získaní Preukazov je odchov plne legalizovaný a možno ho voľne ponúknuť iným chovateľom v SR, ale aj ČR a iných štátoch EÚ.

Vyššie popísaný postup je v súčasnosti platný a zápis na tejto stránke bol overený zodpovedným pracovníkom ÚŽP. 

Slovenčina
suborr: 
Kategória: 
Zdieľajte článok s priateľmi: